วธ.ขับเคลื่อนวินัยจราจร สร้างรอยยิ้มบนท้องถนน
     
 

วธ.ขับเคลื่อนวินัยจราจร สร้างรอยยิ้มบนท้องถนน PDF พิมพ์

          กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร” พร้อมฝึกอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะ กว่า ๖๐๐ คน ให้เป็นต้นแบบสร้างรอยยิ้มบนท้องถนน ใช้วัฒนธรรมไทยควบคู่กับวินัยจราจร เน้นขับขี่ปลอดภัย มีมารยาท เอื้ออาทรมอบน้ำใจให้แก่กัน หวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

     พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการ “ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร” และกิจกรรมการอบรม “ยิ้มทั่วไทยในท้องถนน” นับเป็นการเริ่มต้นการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยให้แก่ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถสาธารณะ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย มีน้ำใจและเอื้ออาทรแก่กัน มีมารยาทที่ดีในการขับขี่ โดยใช้วัฒนธรรมไทยควบคู่กับวินัยจราจร เป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วน จะมีส่วนร่วมป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงด้วย

 

      พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ขับขี่รถสาธารณะ ด้วยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความสำคัญ ในการนำผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย การเข้าอบรมนอกจากจะได้รับความรู้ เทคนิควิธีการ มารยาทในการใช้รถใช้ถนน แล้ว ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ที่ได้รับจากการขับรถบนท้องถนน ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันอีกด้วย และการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว อาทิ การค้นหาคนดีบนท้องถนน การผลิตสื่อสารคดีสั้น การผลิตสปอตโฆษณา จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ และร่วมส่งเรื่องที่แสดงถึงความมีน้ำใจและมีมารยาท เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทยต่อไป

      โดยนายวีระ โรจน์พจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า โครงการรณรงค์เรื่อง “ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร” วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ๑๔ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจราจร ไปเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงานดังนี้  กรมการขนส่งทางบก  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจจราจร  กรุงเทพมหานคร  องค์การขนส่ง-มวลชนกรุงเทพ  บริษัท ขนส่ง จำกัด  บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด  มูลนิธิร่วมกตัญญู  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สถานีวิทยุ จส.๑๐๐  สถานีวิทยุ สวพ.FM ๙๑  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ  บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด และสมาคมผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะ - สุวรรณภูมิ เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างวินัยจราจร ให้แก่ประชาชน ทั้งผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีมารยาทในการขับขี่ยานพาหนะมากขึ้น ภายหลัง MOU ไปแล้ว ได้มีการดำเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

      ๑.จัดพิมพ์หนังสือและสติ๊กเกอร์ “ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร” โดยจัดส่งไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด ๗๖ จังหวัด  สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ ๑-๕ และหน่วยงานที่ทำ MOU ๑๔ หน่วยงาน  ๒.อุดหนุนการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสื่อสารมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ๓.ประชาสัมพันธ์ข้อความการรณรงค์ เช่น ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร ผ่านป้ายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ จุด ด้วย

      ในการนี้ ผู้แทน ๓ หน่วยงาน ที่ร่วมโครงการได้เปิดเผยถึงกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดังนี้ นางอัจฉรา วันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ สถานีวิทยุ จส.๑๐๐ กล่าวว่า ได้ดำเนินการผลิตและออกอากาศและสื่อสารคดีสั้นไม่น้อยกว่า ๑ นาที เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และนำเสนอเรื่องราวดี ๆ ที่แสดงถึงค่านิยมอันดีของไทยโดยเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง ออกอากาศต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ในช่วงเวลาระหว่าง ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. และออกอากาศ จิงเกิ้ล สปอตโฆษณา ผ่านทางสถานีวิทยุอย่างต่อเนื่องทุกวันๆ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

      ด้าน นายสกล  ถาวรกาญจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.๙๑ เปิดเผยว่า กำลังจัดกิจกรรม “ค้นหาคนดีบนท้องถนน” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีส่วนร่วมด้วยการส่งเรื่องราวดี ๆ น่าประทับใจที่พบเห็นบนท้องถนน แสดงถึงความมีน้ำใจและความมีมารยาทตามแบบค่านิยมไทย ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ทั้งในรูปแบบภาพถ่ายหรือคลิปวีดิโอ โดยจะดำเนินการคัดเลือกคนดีบนท้องถนน ทุกสัปดาห์ๆ ละ ๑ คน (จำนวน ๓๒ สัปดาห์) เพื่อรับทุนดูแลสุขภาพ และรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป

      ส่วน นายพีระวัฒน์  โชติธรรมโม ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการ ไทยรัฐทีวี เผยว่า ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องค่านิยมไทย จำนวน ๕ กิจกรรม โดยในด้านวินัยจราจร เผยแพร่สื่อ หัวข้อ การเคารพกฎวินัยจราจรและผู้ใช้ทาง โดยออกอากาศทางรายการของไทยรัฐทีวี ในช่วงเช้าข่าวชัด โซเชียล วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รายการ ชัดข่าวเที่ยง วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. โดยจัดทำเป็น VIR สนับสนุนช่วงความยาว ๕ วินาที และรายการ รถปลดทุกข์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยผลิต Scoop ความยาว ๑-๒ นาที ออกอากาศ ๕ ตอน

      และในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร” คือ การอบรม “ยิ้มทั่วไทยในท้องถนน” กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พนักงานขับรถเมล์ รถแท็กซี่สาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้าง และพนักงานในหน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข รวมกว่า ๖๐๐ คน ซึ่งมีการบรรยาย หัวข้อ “รอยยิ้มมารยาทอย่าได้ขาดในท้องถนน” วิทยากรโดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ร่วมด้วย ทญ.(ญ) กิตติลักษณ์ จุลลัษเธียร (จุ้มจิ้ม
AF๑) และอาจารย์จตุพล ชมภูนิช มาบรรยายเรื่อง “ยิ้มสดใสในวินัยจราจร” ปิดท้ายด้วย “จราจรไม่จลาจลถ้าทุกคนมีคุณธรรม” โดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ และ อาจารย์วรัตดา ภัทโรดม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างทัศนคติ และจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย ให้เกิดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพจิตที่ดี พร้อมสำหรับเป็นผู้ขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน จนสามารถนำความรู้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้กับการขับขี่ยวดยานพาหนะ สร้างวินัยจราจรให้สังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม