Get Adobe Flash player

ในแต่ละปี ประเทศไทยเราจะมีวันสำคัญของชาติหลายวันด้วยกัน ทั้งที่เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญทางประเพณี ซึ่งในจำนวนวันเหล่านี้ รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นหยุดราชการ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต์ และวันฉัตรมงคล เป็นต้น

วันสำคัญ หมายถึง วันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญๆในอดีต และเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของวันนั้นๆ รัฐ /ชุมชน หรือหน่วยงานจึงได้จัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหรือคนในสังคมได้ตระหนัก และระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจ หรือเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันมา ซึ่งวันสำคัญนี้จะมีหลายระดับ เช่น ระดับบุคคล ได้แก่ วันเกิด วันแต่งงาน ระดับหน่วยงาน ได้แก่ วันสถาปนาของหน่วยงานนั้นๆ ระดับชาติ ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันวิสาขบูชา และวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นต้น

2_1

2_2

2_3

มกราคม
วันขึ้นปีใหม่
วันเด็กแห่งชาติ
วันครู
วันยุทธหัตถี
วันพ่อขุนรามคำแหง
กุมภาพันธ์
วันตรุษจีน
วันแห่งความรัก
วันมาฆบูชา
วันศิลปินแห่งชาติ
มีนาคม
วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

2_4

2_5

2_6

เมษายน
วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันจักรี
วันสงกรานต์
พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล
วันพืชมงคล
วันวิสาขบูชา
มิถุนายน
วันอานันทมหิดล
วันสุนทรภู่

2_7

2_8

2_9

กรกฎาคม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันภาษาไทยแห่งชาติ
สิงหาคม
วันแม่
กันยายน
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
วันเยาวชนแห่งชาติ
วันมหิดล

2_10

2_11

2_12

ตุลาคม
วันออกพรรษา
วันปิยมหาราช
พฤศจิกายน
วันลอยกระทง
วันวชิราวุธ
ธันวาคม
วันพ่อ
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันพระเจ้าตากสินมหาราช
 

ค้นหา