ยินดีต้อนรับสู่เว็บ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม(ICH)
สำนักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ


      
ความเป็นมา
       นับตั้งแต่การสถาปนา  สำนักงานคณะกรรมการวัฒธรรมแห่งชาติ สำนักงานฯ  ได้ดำเนินการในการศึกษาค้นคว้า อนุรักษส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู และพัฒนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรม พื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่องตลอดมาโดยการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ มาตรการโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะตอบสนองต่อภารกิจดังกล่าว
      ตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๘-๒๕๕๑ สำนักงานฯ กำหนดให้มีโครงการ ภูมิบ้าน ภูมิเมืองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลและจำทำฐานขัอมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่องและด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม จำนวน ๕๐๐ เรื่อง ในรูปแบบดิจิตอลทั้งเนื้อหา ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลิ่อนไหว นอกจานนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สำนักงานฯ ได้เริ่มจัดเก็บข้อมูลด้านมุขปาฐะเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
      เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานโครงการภูมิบ้านภูมิเมืองสำนักงานฯ จึงกำหนดภารกิจในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้น โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ
คือการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญของขาติและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่ามของชุมชนให้ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ของตนรวมทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอันจะนำไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่า ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขของคนในสังคมต่อไป
ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
       มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง องค์ความรู้หรือผลงานที่เกิดจากบุคคล/ กลุ่มชนที่ได้มีการสร้างสรรค์ พัฒนา สั่งสม สืบทอดและประยุกต์ใช้ในวิถีการดำเนินชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละกลุ่มชนอันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
       มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผลงานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม หัตถกรรม ศิลปะพื้นบ้าน  ความรู้ ความสามารถ ทักษะ วิถีการปฏิบัติซึ่งแสดงออก ทางภาษา ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือ ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม อาหาร เป็นต้น โดยที่สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว ได้ส่งผ่านและสืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือในบางเรื่องเป็นเสมือนจิตวิญญาณที่ยึดถือ ร่วมกันของคนในสังคม
รวมทั้งในบางเรื่องยังคงมีความงดงามและมีคุณค่าทางศิลปะสูงยิ่ง

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำแนกได้ ๖ สาขา ดังนี้

  .มุขปาฐะและภาษาในฐานะพาหะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
  ๒.ศิลปะการแสดง
  ๓.ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อ
  ๔.ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
  ๕.งานช่างฝีมือดั้งเดิม
  ๖.กีฬา การละเล่นพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว


 

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สงวนเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ใช้เฉพาะประโยชน์ในการศึกษาและการดำเนินงานว
ัฒนธรรมเท่านั้น
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขที่ ๑๔ ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๑๘
โทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๓๐๖๘
webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Mail oncc@culture.go.th